Definitely not paleo but so worth it!

Definitely not paleo but so worth it!